Sermon

Power of Praise (W. Perez)

Power of Praise (W. Perez)

Date:2/9/20

Series: The P's of Preparation

Speaker: Pastor Winston Perez